Logo Background RSS

Hadise 2014 Yılında Hayranlarını Sevindirecek

  • Hadise
    Hadise 2014 yılına hızlı giriş yapmaya başladı. iki ayrı firmanın reklam yüzü olarak teklif alıp kabul eden güzel şarkıcı şimdi Hadise iki yeni albümle sevenlerinin çıkacak. Hadise, nisan ayında Türkçe, yaz doğru ise İngilizce albüm çekimlerde buluncak…

    Hadise, jü­ri üye­si ol­du­ğu ya­rış­ma prog­ra­mı­nın fi­nal yap­ma­sı­nın hemen ardından ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dı­rmaya başladı.. Ha­di­se, ilk ola­rak Türk­çe al­bü­m çekimlerine başlayacak. Ni­san ayın­da çı­ka­cak al­bümünde toplam 10 şar­kı­ olacak.. Al­büm­de­ki bü­tün şar­kı­la­rı­nın klip­le­ri­ni ab­la­sı Hül­ya Açık­göz yö­ne­te­cek…

    Ha­di­se ­ al­bü­mü­nü pi­ya­sa­ya çı­kar­dık­tan he­men son­ra İn­gi­liz­ce al­bü­münün çekimlerine başlayacak. Mü­zik ha­ya­tı­na 2004 yılında Bel­çi­ka­’da çı­kar­dı­ğı ‘Swe­et’ şarkısıyla giren Ha­di­se, 2009 yılında Fast Li­fe al­bü­mü­nü Tür­ki­ye dı­şın­da­ki ül­ke­ler­de sa­tı­şa sundu.. Al­büm, En­do­nez­ya ve Belçika’da zir­ve­ye çıkan şarkıcı Ha­di­se, Tür­ki­ye­’de bü­yük bir şöh­re­te ka­vu­şmaya başlayınca yurt­dı­şı ça­lış­ma­la­rı­nı ikin­ci pla­na bırakmaya başladı.

    Ha­di­se, En bü­yük ha­ya­lim ön­ce Türk­çe al­büm yap­mak­tı diyen Hadise,  Al­la­h’­ıma şü­kürler olsun, bu­nu bana ya­şat­tı. Şim­di sı­ra­da İn­gi­liz­ce al­büm va­r onuda başarcam dedi.. ayrıca Rek­lam­la­rın ara­nı­lan yüzü  olan Hadise, bir çi­ko­la­ta ve koz­me­tik fir­ma­sı­nın yü­zü ola­rak ça­lış­ma­la­ra başlıyor…